Záručné podmienky

 • Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 • Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.

Reklamačné podmienky

Prípadné reklamácie vybavíme k vašej spokojnosti individuálnou dohodou s vami, v súlade s platnými právnymi predpismi. Kupujúci je povinný tovar pri preberaní prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné chyby je kupujúci povinný bezodkladne ohlásiť predávajúcemu. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda od prevzatia tovaru našou firmou. V prípade dlhšej reklamačnej doby vás budeme okamžite informovať o stave reklamácie.

Postup pri reklamácii:

 1. informujte nás o reklamácii emailom, telefonicky
 2. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
 3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu a tel. číslo
 4. priložte aj daňový doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode (faktúru – kópiu)

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).