1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je RealMag s. r. o., so sídlom Ľaliová 6369/15C, 900 27 Bernolákovo, IČO: 46 056 149, zapísaná v OR vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 71384/B, (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, www.spooon.sk. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii “Kontakty”.

1.2. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

1.3. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

1.4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia plnej kúpnej ceny jeho prevzatím. Miesto dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Vyplnením registračného formulára, či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.spooon.sk, dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci je povinný uviesť správnu úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník vyrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením. Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii, alebo pri vypĺňaní objednávkového formuláru sú dôverné (viď zákon 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov). Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že písomne o to zákazník požiada.

 

2. Objednávka

2.1. Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
Prostredníctvom elektronického obchodu na www.spooon.sk (ďalej len “e-shop”).
Elektronickou poštou na adrese info@spooon.sk.
Telefonicky.

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez e-shop. Preto vám ponúkame možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop, jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka v e-shope www.spooon.sk.

2.2. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, hmotnosti, farby a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných médiách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí vás samozrejme budeme kontaktovať.
Podmienkou pre naplnenie platnosti vašej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených pri registrácii a v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.

2.3. Objednávka je na našej strane prijatá v čase vášho potvrdenia objednávky. Pred samotnou expedíciou tovaru vás ešte môžeme kontaktovať pre potvrdenie objednávky, alebo pre objasnenie prípadných detailov.

 

3. Kúpna zmluva

3.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len “objednávka”).

3.2. Podľa novely zákona č. 222/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

 

4. Cena

4.1. K cene tovaru je nutné pripočítať cenu dopravy a dobierkového (pri platbe na dobierku), ak nie je určené, že doprava je zdarma. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

4.2. Tovar doručujeme nasledujúcim spôsobom:

 • Slovenská pošta – v cene, podľa platného sadzobníka Slovenskej pošty, a.s, platného v deň odoslania tovaru
 • Packeta point a Packeta kuriér – v cene, podľa platného sadzobníka Packeta Slovakia s. r. o., platného v deň odoslania tovaru

4.3. V prípade, že je výrobok zaradený do ponuky s nesprávnou cenou alebo nesprávnym popisom vinou typografickej chyby, chyby pri stanoveniach cien, príp. chyby v popise výrobku, prebraného od tretej strany, predávajúci www.spooon.sk, má právo odmietnuť alebo zrušiť ktorúkoľvek objednávku výrobku s nesprávne uvedenou cenou, a to i po potvrdení zamestnancom spoločnosti. Predávajúci má právo odmietnuť alebo zrušiť takúto objednávku aj v prípade, že už zákazník poslal peniaze za tento tovar vopred na účet spoločnosti. V takom prípade mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.
V prípade, že bude predávajúcim nahlásená cena vyššia ako je uvedená na objednávke, môže kupujúci novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť. V prípade, že je nová, platná cena nižšia ako je cena uvedená na objednávke, bude tovar kupujúcemu dodaný za cenu platnú v okamihu objednávky.

5. Platobné podmienky

5.1. Objednaný tovar je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • platobnou kartou online
 • pri doručení poštou (na dobierku),
 • bankovým prevodom na účet predávajúceho

5.2. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

 

6. Dodacie podmienky

6.1. Tovar, v prípade jeho zaslania na dobierku, zašleme do max. 3 pracovných dní od e-mailového potvrdenia objednávky na akúkoľvek adresu v SR, pokiaľ je objednaný tovar skladom.

6.2. Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

6.3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

6.4. V prípade, že sa neprevzatá zásielka vráti späť, zákazníkovi nezaniká povinnosť uhradiť náklady spojené s dopravou tovaru. Poštou mu bude doručená faktúra na úhradu poštovného.

 

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ v zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

7.2. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z týchto povinností, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

7.3. Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

7.4. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

7.5. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, pretože podlieha skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu.

 

8. Záručné podmienky

8.1. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

8.2. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.3. Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

8.4. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.5. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.

 

9. Reklamačné podmienky

9.1. Prípadné reklamácie vybavíme k vašej spokojnosti individuálnou dohodou s vami, v súlade s platnými právnymi predpismi. Kupujúci je povinný tovar pri preberaní prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné chyby je kupujúci povinný bezodkladne ohlásiť predávajúcemu. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.

9.2. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda od prevzatia tovaru našou firmou. V prípade dlhšej reklamačnej doby vás budeme okamžite informovať o stave reklamácie.

9.3. Postup pri reklamácii:

 1. informujte nás o reklamácii emailom, telefonicky
 2. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
 3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu a tel. číslo
 4. priložte aj daňový doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode (faktúru – kópiu)

9.4. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

 

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

10.2. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

10.3 Návrh ustanovenia o spracovaní osobných údajov pre Partnerov

 1. K získavaniu hodnotenia nákupov využívame službu Biano Star poskytovanú spoločnosťou Biano s.r.o., 041 46 905, so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8
 2. Pri spracovaní osobných údajov pôsobíme v úlohe správcu osobných údajov a poskytovateľ služby ako spracovateľ.
 3. V súvislosti so službou sú spracúvané osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy, telefónneho čísla, ktoré uvediete v objednávke, a ďalej v rozsahu IP adresy, informácií o zakúpenom tovare, objednávke a obsahu hodnotenia, ktoré sami zverejníte. Osobné údaje sú spracovávané za účelom zaslania formulára pre získanie hodnotenia, jeho analýzy a vytvorenie štatistík alebo súhrnných hodnotení e-shopu a ponúkaných produktov. Tieto štatistiky a súhrnné hodnotenie neobsahujú osobné údaje.
 4. K zapojeniu do hodnotenia dochádza v súlade s právnymi predpismi na základe vykonania nákupu v e-shope a súčasne na základe neodmietnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 5. Spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou príslušného odkazu uvedeného vo všetkých súvisiacich e-mailových oznámeniach. Proti spracovaniu môžete tiež vzniesť námietku pomocou našich bežných kontaktných údajov. Prípadným neudelením hodnotenia nie je nijako dotknutá možnosť užívať náš e-shop v plnom rozsahu.
 6. Ak spracovanie osobných údajov odmietnete, nebudú naďalej spracúvané s výnimkou prípadov, keď je na spracovanie iný zákonný dôvod (vrátane plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, alebo ochrany našich oprávnených záujmov)
 7. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na https://www.spooon.sk/obchodne-podmienky

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01. 07. 2023 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke e-shopu predávajúceho.

11.2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.